COMISSIÓ DE FESTES DE VALLIBONA 2.004

LLIBRET DE FESTES

Us oferim part dels continguts del llibret de les festes 2.004

La primera finalitat d’aquest escrit no es altre que fer el més pùblic posible el decàleg que vaig que vaig presentar en la reunió que es va realitzar l’estiu passat, duren les festes, a Vallibona i que no es altra cosa que unes reflexions sobre quin hauria de se el funcionament de ls Comissions de festes.Però per un altre costa voldria dir també que un cop discutit l’escrit i arribat al compromis de fer-ne un estudi i posterior reestructuració del mateix per què recflectís al màxim els pensaments de tots els vallibonencs, això no s’ha produït, no sé si per falta de voluntat d’algú/alguns o d’interès dels vallibonecs.

Podria entendre, com a impulsor de l’escrit, que tothom està d’acord i ara el podria presentar com un escrit totalment refrendat i assumit per tots, coim ser que aixó no és així, ara vull convocar a tots aquells vallibonecs que es van comprometre a continuar amb l’ornanització de festes per mig de Comissions o preocupats pel futur del nostre poble a una reunió a l’estiu per discutir l’escrit amb més propostes i/o modificacions i discutir-les entre tots els que ens comprometem a organitzar les feste el seguirem com a base de funcionament de les Comissions de festes.Per a tots aquells que no van assistir a la reunió i als que sí, a continuació teniu l’escrit per refrescar-lo i porder fer les reflexions que vulgueuj, estaré molt conten que entre tots l’enriquim i clarifiquem tots aquells aspectes que ens preocupen.

Gràcies a tots, José Ramon Pitarch Meseguer. 

DECALEG DE LA COMISSIÓN DE FESTES DE VALLIBONA 

Després de l’experiència acumulada durant tots aquests anys de funcionament de diferents comissions de festes a Vallibona, es volen proprosar una série de medides perqué l’interes per mantenir viu l’esperit del nostre poble i el que significa no es vagi dilkuint, per tot això, volem saber la vostra opinió sobre aquest decàleg i les modificacions que es creguin oportunes, amb el màxim consens de tots aquells que hi vulguin participar, per continuar la tasca anys propers. 

1.- La Comissió, per la seva inicial idiosincràcia de grup de persones que l’únic interès que persegueixen és el de no deixar perdre la memòria de tot allò dque ha fet i fa de Vallibona el nostre punt de trobada, no és pot constituir com a tal i necessita de totes aquelles institucions que la puguin fer funcionar, per aixó hauria d’estar formad per un grup de gent, que per pròpia voluntat i per continuar aquesta feina, fos d’entre 15 i 25 persones. 

2.- D’entre els seus components hauria de formar part un membre designart per l’ajuntament quje farà de punt d’unió i col·laboració de totes aquelles necessitats que es puguin derivar de la feïna de la Comissió i que l’ajuntament pugui solucionar. 

3.- La Comissió amb el màxim respecte amb tots els punts de vista i pensaments, sempre segons el seu parer, inclourà tots aquells actes que li proposin i pensi que no s’enforntaran amb els altres punts de vista de la resta de Vallibonecs. 

4.- Seran acccions a desenvolupar per la Comissió i al mateix temps serviran com a font de finançament, una loteria de Nadal, una festa al Pilar i/o al pont de la Immaculada-constitució, axí com per Setmana Santa. D’altres loteries i festes que es puguin realitzar sera per pròpia iniciativa de la Comissió llavors activa i depenent de la disponibilitat dels seus membres, així com tenir en compte l’oportunitat de la seva realització. 

5.- Les fonts de finançament de tots els actes progamats els haurà d’aconseguir amb el seu propi esforç, buscant l’equilibri entre el cost d’aquests i pensant amb quin serà el possible finançament, ja que en cas de desviament en el presupost haurà de justificar-ho davant de la resta del poble, representat per la Comissió anterior i la possible nova Comissió.

En el cas que quedi totalment justificat aquest desviament, podrà fer servir la liquidació de l’anterior comissió, amb la supervisió d’aquesta i en el cas de insuficient justificació o faltar de diners, s’estudiarà en un plaç curt de temps (de 3 a 4 dies) les possibles soluccions. En aquest supòsit la comissio es compromet a fer un escrit explicatiu (memoria) dels fets cronològics que van portar a aquella situació i que es divulgarà en el seguent llibre de festes, amb la supervisió de la comissió activa, o altes mitjans que es creguin convenients. 

6.- Un cop finalitzada la seva tasca (fi de festes i liquidació de comptes) i constituïda la nova Comissió, en passarà tota la informació económica i de seguiment d’actes a aquesta i no disposarà del possible superàbit fins que s’hagin tancat els comptes de la comissió seguent, per prevenir eventualitats indesitjables. Tot aixó amb la supervisió del representant de l’Ajuntament o persones que es creguin convenient al’efecte. 

7.- El superàbit produït, s’emprarà una part en al millora i manteniment de la infraestructura de la Comissió i altra en la millora d’aspectes que tant la comissió, l’Ajuntament o persones que així ho manifestin es cregin oprotuns per a Vallibona. 

8.- Per la pròpia composició de la Comissió, voluntaria i representativa de la diversitat cultural del poble, serà la única responsable en la confecció del programa de festes i actes, discutin en el seu sí totes aquelles propostes que es facin arribar amb el temps que la Comissió cregui assumible per la seva inclusió i realització, poden desestimar les que segons el seu parer no encaixin amb el fil conductor del global de les festes. 

9.- Serà tatal responsabilitat seva la confecció del llibre de festes, vehicle d’expresió de la Comissió, no només dels actes que organitza si no de totes aquelles expresions que s’hagin fet arribar o en hagi demanat col·laboració, mantenint un nivell òptim de rigurositat i de respecte que es mereixen tots aquells a qui pugui arribar el llibre. 

10.- La tasca de la Comissió així com el tancament comptable d’aquesta s’enterndrà finalitzada en el moment que es realizi la reunió que es preveu en el punt 6è. Així mateix, si ho creu convenient podrà fer una memoria explicativa que es divulgarà pels mitjans que en cregui convenients i podrá utilitzar, per tant el llibre de festes per aquest fi. 

CRÒNICA D’UNA ASSEMBLEA

 L’estiu passat enmig de les festes, hi hagué una assemblea al local de les Escoles velles convocada pels que d’una manera més o menys satisfactòria van salvar les festes, amb un únic tema en l’ordre del dia. El futur de les Festes de Vallibona. No va ser possible contestar totes les preguntes que els assistents tenien al seu cap i que també van expressar, alguns per escrit. Tots érem conscients de que en aquella Assemblea era el principi d’un llarg debat, que no es podria arribar a uns conclusions definitives, però si que podem dir que va tenir un resultat. Aquesta va ser l’unica consclusió en la que tots vam estar d’acord: Fer un llistat d’aquells que estan dispostos, si no surten inconvenients, a formar part de futures comissions. I al llarg de la nit vam poder anunciar amb gran satisfacció que ja hi habia Comissió de Festes del 2004. Es la seguent:

Elena Gil Cardona

Imma Prieto Pitarch

Virgina Lirola Meseguer

Paloma Lirola Meseguer

José A. Lirola Meseguer

Antonio J. Mas Lirola

Julià Retamal

Rosa Lidia Ortí

Begoña Morraja

Juan Grabiel

Alicia Altaba

Vanessa Guimerà

Raquel Gómez Pla

Ana Pla Segura

Mariaio Verdejo

Jaume Gil i Guardiola

Quique Balaguer

Cristina Navarro

Sonia Pitarch

Agustin Lamaña

Juan C. Melgar

Yolanda Ortí

Jéssica

Miguel Guimerà

Kevin

Marc Gil i Lirola

Vanessa Sorribes

I no sols del 2004, sinó que es van presentar fins a vuit llistes. 

 

2ª COLLA JOVE DELS BONS XIQUETS/ ES

Isabel Querol

Mamen Mestre

Albert Yedra

Maria José Resurección

Anatolia Ferrer

Toni Almudeve

David Soriano

Laura Segura

Laura Ferreres

Virgina Mestre

José L. Sansano

Silvia Lores

Sara Domènech

Andrés Querol

Rafa Castejon

David Sansano

Oscar Querol

 

3ª COLLA

José M. Ortí

Dídac Querol

Leopold Segura

Lluis Yedra

Maria Meseguer

Miguel A. Lores

Cristina Jovaní

Xavier Ferrer

Miguel  Guimerà

Sara Almudeve

Jesús Quero

Sergí Mestre

Sergio Ortí

Máilis Sariñena

Josep Pla

Sebastian Domènech

Clara Ferer

     

4ª COLLA COMISSIÓ FESTES 1999

Javier March-Pili Bigorra

Manolo Pérez-Lola Rodríguez

José L. Yedra-Mª Àngels Cardona

Francico Soler-Amparo Boix

Toni Boix

Tere Querol

Juani Querol

Ezequiel Meseguer

Rafael Segura-MªÀngels Fernández

Manolo Ferrer-Pilar Morralla

Miguel Lores-Nieves Allepuz

Juan Cervelló-Ivette Cervelló

Paquita Allepuz

Mª Carmen Prades

Joana Meseguer

Manolo Serret

 

5ª COLLA COMISSIÓ FESTES 2000

Rafa Banasco-Inma Fonollosa

Marcos Garriga- Rosabel Santapau

Manolo Pla-Pili Fernández

Miguel Fonollosa-Sonia Pons

José Lorente-Mª Paz Santapau

Jordi Martí-Rosa Segura

Àngel Soto-Eva Fonollosa

Javier Meseguer-Silvia

 

     

6ª COLLA COMISSIÓ FESTES 2001

Delfín Altaba i Mari Carme

Emilio i Lolín

Ramon i Mari Carmen

Sofi i J. Vicente

Tonica i Carlos

Silvia i Andrés

Lluis i Blanca

Andrés Pla

Juan A. López i Merxe

Tena i Pili

Pepe i Rosa Mari

Emili i Nuri

Vicent i Anna

Pepe i Montse

María J. i José

 

7ª COLLA COMISSIÓ FESTES 2002

Alex Alonso Déu

Mieria Pitarch Meseguer

Chelo Rodriguez Segura

Cristina Cuartiella Meseguer

Marisin Griño Nolla

Maribel Belando Castellví

José R. Pitarch Meseguer

Sara Quero

Jordi “Niki” Fonollosa

Jordi Meseguer Giovanni

Lluc Sarinera

Cedric Sarinena

Rosa Moraja

Ana Fonollosa

Adrian Celma Meseguer

Javier Rodriguez Rodriguez

Marisol Querol Gil

Jean Marc Tessyre Ferreres

Miguel A. Segura Prades

José Mº “Chus” Meseguer Segura

Olga Querol Mestre

Elena Querol

Roberto

Olivier Tico

Carmen

Sara

Cecile Sarinena

Lluis

Toni Contreras

Ana

L’assamble començà amb aquestes preguntes que els organitzadors havien preparat per inicial el diàleg:

1.- És convenient que l’Alcalde o un membre de la Corporació Municipal, si la hi ha, forme part de la Comissió?

2.- Que et sembla la idea d’un petit grup fixo, escollit per tots per uns anys, que recolze i facilite la formació de les Comissions i assegure la continuïtat de les festes?

3.- Què penses de la creació d’un fons econòmic en mand del petit grup fixo que guarde els diners que sobren cada any i que pugue servir per a fer front a possibles contratemps?

4.- Les Comissions s’han de renovar cada any o potser seria millor renovar sols la meitat i aixi es facilitaria els treballs del any següent?

5.- Hi ha alguns que els hi fa front ser membre de la Comissió de Festes per motius de treball, no disposen de vacances al mes d’agost i també o per l’administració del bar. En alguns pobles el bar no el regenta la Comissió, se subasta. Què et pareix la idea?

6.- Pot ser que fent una roda, sabent per endavant quan ujn ha de ser de la Comissió es facilitaria la continuïtat i estariem pendents cada any esperant la formació de la Comissió. En aquest cas, quin sistema es podria utilitzar? 

Estes i altres preguntes que la gent es feia van ser suficients perquè hi hagués un bon debat, fins i tot hi hagué 1 que va presentar per escrit aquest decàleg.

   

 

ODISEA REBOLLONERA 0 MI PRIMERA VEZ 

En este año M 2002 mis vacaciones anuales me han correspondido en el mes de octubre, y dispuesto a pasarlo bien y olvídarme de lo cotidiano me enrolo en cualquier aventura venga o no venga a cuento, digo esto por que al llegar al pueblo con ánimo de pasar unos días lo mas plácidamente posible, la familia de Vinaroz me propuso el ir a recoger "rebollones", ya que como este verano ha llovido tanto las condiciones ambientales han sido las idóneas para la proliferación de este sabroso hongo por las montañas del término municipal del pueblo de Vallibona en pleno corazón del Maestrazgo Valenciano. 

Yo acepto sin pensarlo, pues para mi, al ser la primera vez que voy a coger ti rebollones", era toda una odisea y una experiencia que deseaba satisfacer, así que quedamos para las 7'30 h de la mañana del domingo día 6 de octubre de 2002. 

A la hora prevista me presento en casa de los tíos de Concha, Cristobalina y Álvaro, que con Ramoncita hija de ambos y de su esposo Juan me estaban esperando ya. Todos juntos esperamos al individuo que nos a de transportar en su ''land rover" a la zona adecuada donde efectuaremos la recogida de los célebres níscalos o rebollones. Se trata de una zona, según el tío Álvaro, donde los hongos nacen en cantidad y que al ser terreno particular del mismo personaje que nos traslada en su todo terreno, la cosecha está asegurada. Esta persona es el señor Grau, uno de los pocos supervivientes que actualmente habitan todavía en una de las alquerías de montaña que aquí llaman masía, fuere como fuere, hoy en día quedan pocas masías habitadas, siendo dueño de una de ellas el señor Grau, quien nos lleva al lugar idóneo para que podamos disfrutar cogiendo "rebollones" 

La mañana esta fresca y mientras el motor de aquel viejo "Land‑Rover" rugía montaña arriba e iba ganando metros, el día iba clareando y mis ojos escudriñaban los lados del camino con ansiedad como si ya tuviera que descubrir los "Rebollones" aquí y allí antes de llegar al sitio adecuado, después de un continuo serpenteo por los caminos de montaña con barrancos a derecha e izquierda llegamos a una zona donde el señor Grau dijo que nos bajáramos y que a partir de ahí nosotros mismos. Después de concertar el lugar de reunión y la hora a la que nos recogería para volver al pueblo, nos despedimos con un "hasta luego" Grau marcho montaña arriba y nosotros enfilamos a la pinada que teníamos enfrente y que tomamos por un extremo para batir el máximo terreno posible y salir por el otro extremo y volver a empezar con el cerro que iba a continuación. 

Quiero aclarar para evitar malas interpretaciones de las gentes del pueblo que mi afirmación en cuanto que el señor Grau es uno de los pocos habitantes que quedan hoy en día en las Masías del Maestrazgo, no es del todo cierta pues este señor ya está jubilado y creo que vive mas en el pueblo que en la Masía, cosa por otra parte lógica, lo que quería decir es que dicha Masía es de las pocas que quedan con una actividad mas o menos continua y productiva, de todos modos yo solo pretendo relatar mi primera aventura como recolector de "rebollones", y no contar la vida de nadie. 

Después de que nos quedarnos solos, Álvaro, Juan y un servidor nos intemamos entre los pinos en busca del tesoro en forma de pequeños paraguas que sobresalían de entre la maleza y la alfombra de las agujas de los pinos de entre las cuales se habrían paso los preciados hongos, con una navaja se cortan por debajo del sombrero procurando dejar en la tierra la raíz para que el hongo vuelva a crecer, la cosa es curiosa, hay cientos de especies de todos los tamaños y colores, pero muy pocos son comestibles, por lo que hay que ser prudentes y cosechar los comestibles y despreciar el resto aunque sin lastimarlos, pensar que es algo que forma parte de la pinada y que tiene su microclima con su forma de vida que hay que respetar. Dicho esto, volvamos a la recolección. 

Álvaro con su garrote, el pozal y cojeando, pues está fastidiado de las caderas, se colaba entre lo pinos hasta que se perdía de vista, por otro lado Juan lo mismo con el pozal y la bolsa con el almuerzo también hacía su camino, y yo, el novato no tenía ojos para tantos puntos de atención lo primero era no perder de vista a uno de los dos, y me incline por Juan, por que le vi que llevaba un paso mas pausado bien por falta de costumbre o por otra causa, lo cierto es que cubría el terreno mas despacio y a mí me iba mejor, puesto que yo necesitaba mas tiempo que él para cubrir el mismo terreno y llegar a ver algún que otro rebollón. Álvaro por el contrario iba como una cabra montesa, marchaba rápido de izquierda a derecha y viceversa, de golpe cogía la recta durante un trecho y cuando menos te lo esperabas volvía al zigzagueo, fui un momento muy cerca de él y aprecié su forma de"rebollonear" así que lo dejé y procuré no perder de vista a Juan que seguí marchando más sosegadamente y aún así en no pocas ocasiones, me dedique única y exclusivamente a juntarme con él porque me iba rezagando y eso para quien no conoce el terreno es fatal, la prueba es que Álvaro y Juan que conocían el terreno de cuando en cuando daban una voz llamándose y procurando juntarse lo mas posible. 

Es una recolección embriagadora si tienes la suerte de encontrar tres rebollones seguidos comestibles te entra como un ramalazo de egoísmo y solo sientes deseos de recolectar más y más y ¡claro! cuando te das cuenta estás más solo que la una, situación que no es buena por muchas y variadas causas. El monte está húmedo, la seta nace en la mayoría de los casos entre las agujas que caen de los pinos, la maleza es muy espesa, hay momentos en que el paso es difícil o imposible y has de rodear y buscar salida, puedes resbalar, herirte con alguna rama, por estas cosas es conveniente no perder de vista a uno de los companeros por lo menos, fuego está el cansancio, las piernas comienzan a pesarte, el Sol empieza a calentar, te sobra la ropa, la mochila con el almuerzo y la botella de agua en un momento determinado pesan como el plomo, el pozal con los cuatro rebollones que has conseguido recolectar después de preguntar si son comestibles es como un bulto molesto que en todas las ramas se engancha, y en mas de una ocasión lo mandarías a hacer puñetas. 

Yo, lo que son rebollones, no recolecte muchos que digamos, pero de lo demás recolecte de todo, sudar, cansancio, arañazos, resbalones en fin lo que suele recolectar un novato en pleno monte pretendiendo encontrar rebollones en un monte cerrado, subiendo y bajando, no se corre pero no se para, si paras a respirar te quedas atrás con lo que eso significa pues el esfuerzo para volver a la vista de los companeros es mayor, así que Hay que respirar profundamente y continuar adelante en busca de una nueva pieza que te ilusione y haga que te olvides de¡ cansancio. Pero llegó un momento que decidí que ya tenía bastantes rebollones y me dedique simplemente a caminar por el pinar sin perder de vista a Juan y Álvaro, y así llegamos a la cima donde descansamos y comimos lo que cada uno llevaba en el talego, descanso, que a mí me vino mejor que si hubiese recogido diez rebollones seguidos. 

A todo esto, se hicieron las once de la mañana, y Álvaro calculó hora y distancia, llegando a la conclusión en su cálculo de que ya era hora de ir hacia el punto de reunión que era el empalme de "Castell de Cabres", así que Álvaro dió la orden y nos dijo: "aquí hay mucha maleza, ir bajando como podáis hasta la carretera" y cada uno a su aire en busca de la pista que nos tenía que conducir al punto de reunión. 

Por fin llegamos a la pista no sin dificultades, yo contento por haber salido de aquel infierno de pinada, después de haber salido de esa maraña de pinos y maleza,me pregunte, ¿como es posible que no se limpien los bosques y se dejen con tanta porquería?, que lo único que puede ocurrir es que si algún loco le da por pegarle fuego no hay forma humana de poderlo apagar ya que los pinos, carrascas y la maleza forman un todo o sea una misma masa y eso seria imposible de apagar, no dejó de ser una reflexión al hilo de lo que había vivido y visto durante la mañana. 

Una vez en la pista nos reunimos los tres, pues habíamos salido M monte cada uno por un lado, y ya juntos en el punto de reunión, nos dispusimos a esperar al Sr. Grau que no debía de tardar mucho, según los cálculos de Álvaro y la hora que era, pues ya pasaban de las once treinta y la hora concertada era a las doce en el empalme, así que nos dispusimos a esperar pacientemente, como 20 6 30 metros del cruce donde estábamos esperando, había un pequeño bosque de carrascas y pinos, Álvaro y Juan decidieron que mientras llegaba el esperado, podían darle un repaso al bosquecillo para ver si habían "pebrasos", por lo que dejaron los pozales, que por cierto estaban que se salían de llenos, y se lanzaron a la búsca y captura de lo que pudieran todavía encontrar. 

Yo me quedé paseando para no enfriarme, pues creo que me dolía hasta la punta de la nariz y no exagero, cuando se cansaron de husmear por aquel bosquecillo salieron y entonces Álvaro dijo que aquel no era el punto de reunión, y nos desplazamos como unos trescientos metros cuesta abajo asta donde consideró que estábamos en el sitio idóneo, y a esperar, hasta que se hicieron las 12 y Álvaro comentó "este mos la fará», Juan y yo callamos, diez minutos mas tarde Álvaro estaba inquieto, y en otros diez minutos, ya no ocultó su desasosiego, de pronto sonó como un murmullo y al tiempo que adivinamos que era un coche vimos bajar un ''land rover" con un remolque que no correspondía con el que nosotros esperábamos. Se trataba de Federico, sobrino del Sr, Grau y alcalde de Vallibona, el cual nos invitó a bajar con él al pueblo, al contestarle que esperábamos a su tío inició la marcha no sin antes contestarme a la pregunta que le hice de si el empalme era el sitio donde nos encontrábamos, pues era donde habíamos quedado con su tío, a lo que me contesto que no, que el dichoso empalme era 300 metros mas arriba, justo donde estuvimos antes. Así que recoge la impedimenta y camina hacia arriba, esos 300 metros los encontré pesados pues el cansancio iba haciendo mella en mi, pero como último esfuerzo llegue al empalme y casi al mismo tiempo apareció el "land rover" del Sr Grau ¡por fin!, ¡ya era hora!, montamos en el coche y poco a poco fuimos acercándonos al pueblo donde llegamos sobre las 13 h.

Agradecimos el transporte y el habernos dejado estar en sus propiedades al Sr. Grau y nos dirigimos a la casa donde ufanos y orgullosos enseñamos el botín logrado, donde con gran regocijo emprendieron a su limpieza con el ánimo de cocinar parte de la cosecha para la comida de mediodía como así ocurrió y tengo que añadir que estaban riquísimos. 

La conclusión a la que llega este novato en cuestiones "rebolloneriles", es que puede haber personas que sientan verdadera pasión en la búsqueda de este rico manjar, y que desde luego sea un experto en el conocimiento de las especies comestibles, pues de lo contrario puede tener un lamentable disgusto, puede que alguien se ofenda, pues ya imagino que el que va al ''rebollón'' es un experto, yo solo digo que no se confíen y que sean prudentes, recomendaciones a parte, es apasionante, engancha, no te das cuenta de los kilómetros que haces, uno aquí, dos allí, un rato sin encontrar ninguno, que a lo mejor son diez pasos, pero como es tan goloso, parece que llevas en vez de diez pasos sin encontrar ninguno, media hora sin verlos, y te entra el desespero y piensas "¡pero coño! de repente se han terminado", y vuelves a recobrar la ilusión en el próximo y llega un momento en que no sabes parar si vas recogiendo aquí y allá. Por lo demás muy fatigoso, desde luego pasé una mañana de monte, hice piernas, contacté con la naturaleza, respiré aire puro, disfruté de unos paisajes únicos, vi lo bonito que es Vallibona desde la altura de la carretera que desciende desde la masía de "Grau", y como dice una amiga de mi hija Inmaculada "es que parece un pueblo de Belén", la verdad es, que ir a recoger "rebollones", como cualquier otra actividad, es la excusa para tener unas vivencias en un terreno y un ambiente que por desgracia no lo tienes siempre, por lo que cuando tienes la oportunidad de estar por estos andurriales hay que aprovecharlo al máximo y no hacer caso de¡ cansancio, de la altura, de la maleza, del Sol, de la espera, ya que todos estos elementos forman parte de lo que para mí fue una mañana excepcional, agradable y completa, la que pasé buscando "rebollones" por los montes de Vallibona. 

Vallibona 7 de octubre de 2002 

PD : Conste que el ir a recoger "rebollones" no me mata, no tengo ninguna ansiedad en ello, si algún día vuelvo al monte a cosechar "císcalos" estupendo, pero si no hay ocasión de ir, no lo echaré en falta. 

José Prieto Bayona.

------------------

LA XARANGA ‘EL SOROLL’ VISTA DES DE DINS........

 

La xaranga ‘El Soroll’  ha animat les nostres festes durant molts anys. Tots ens fem algunes preguntes: 

1.                   Com/On/Quan va sorgir la idea de montar ‘El Soroll’? Fundador?

2.                  Per què/Com vas decidir tocar aquest instrument?

3.                  Què significa per a tu poder animar les festes al teu poble? Què sents quan toques a Vallibona?

4.                  Com creus que han evolucionat les festes del poble/ canvis generals al poble?  

FELIPE: 

1.         Quan jo vaig començar la xaranga ja estava feta. Era un grup d'amics que es dedicava a tocar i jo emvaig juntar a tocar amb ells, però encara no era una xaranga oficialment.

Fundadors: WENCESLAO, VICENT DE JUANA, FOLET, BLASCO, JUAN RAMÓN I FELIPE.

Any: Es va fundar en 1985, el primer any que es van fer festes d'agost.  

2.         Per què era bateria en una orquestra i el més normal era que tocara l'instrument més paregut, que en aquest cas és la caixa. 

3.         Per a mi és una gran alegria i satisfacció poder participar animant les festes tots els anys.  

4.         Cada vegada són més conegudes les festes de Vallibona i ve més gent de fora que li dona vida al poble. A més de l'estiu açó també es nota la resta de l'any.  

JUANITO (“TABOLA”): 

1.      El fundador va ser JoseVicente

2.      Quan va morir Paco em vaig  incorporar jo,  a tocar el bombo. Antes tocaba a la banda del poble el clarinet.

3.      M’agrada tocar amb tota la il.lusió del mon. Van anar a tocar a Rosell i Peñaroja.

4.      Ha anat evolucionant molt be, cada any va a més  

WENCESLAO I VICENT: 

1.         La xaranga el Soroll va començar a formar-se l’any 1985 mes o menys, pero portavem uns anys montant la festa.

Nosaltres  anavem tocant pel  poble, animant. Encara es feien les festes d’octubre i a partir del 1985 va començar a formar-se la xaranga .

Els fundadors vam ser nosaltres, Paco Blasco i Juan Ramon i a poc a poc es van anar apuntant tots fins l’actualitat. 

2.         El primer any ens va fer molta il.lusió tocar tots junts i vam decidir continuar hasta ara i tots els anys que  es puguen. Cadascun toquem un instrument diferent per tal de fer més ‘Soroll’. 

3.         Ens agrada molt animar el poble i més en festes i esperm poder fer-lo lo millor possible com hem fet fins ara, sempre respectant—nos els uns als altres. 

4.        Les festes han evolucionat molt positivament i esperem que continue aixi per a que el poble no vaige a menys. Som vallibonencs i tenim que tirar endavant 

VICENT CUARTIELLA ORTI: 

1.         Suposo que va ser idea dels  components veterans de la xaranga, jo sóc  relativament nou 

2.         Perque faltava un membre, i jo vaig cobrir  el seu lloc. 

3.         Significa el poder ajudar a que le sfetes siguen més animades i disfrutar totos els del poble de la seua xaranga. 

4.        Les festes, superant-se cada any, cosa que tampoc no és factible perque arribarà un any que no se podran superar al any següent degut a que cada comissió vol superar a la anterior. 

 

JUAN RAMON SEGURA: 

1.                  Quan jo tenia 14 o 15 anys al poble hi havia una banda.

El tio Carpia ens va ensenyar a Marcelino, a el meu cosi Paco i a mi a tocar el saxo,el clarinet i la trompeta respectivament. El tio Vertolet també enseñaba musica als joves del poble.

Els  fundadors van ser :

Vicent de la ‘corralina’ tocaba el saxo tenor

Marcelino el saxo alto

Paco el clarinet

Pepito Costa la trompeta

Vicent de Juana el trompó

Juanito Serret lo bombardino

I jo la trompeta

Es deia la orquesta ‘los xavales’ i anaven a tocar pels pobles dels voltants amb un camisa roja, un  mocador blanc i uns bombatxos

Fará uns 40 anys

 

2.         Vaig perder la trompeta i entonces vaig pasar a tocar el bombardino que és més fàcil. 

3 – 4.   Les festes eren molt diferents, vivia més gent al poble.

Es reunien a la plaça i un portava pa, un altre pernil , una mica de vi ..  els instruments i a tocar.. festa feta!! El lio montat i la xaranga en marxa. 

 

FALTA   FOLET 

Moltes gràcies a tots per la vostra col.laboració, ja em après tots una miqueta més sobre la nostra xaranga, la del poble, la xaranga  ‘EL Soroll’.

-----------------------

QUIERO CONTAR... 

            Quiero contar mi experiencia personal, soy una chica de Valencia, bastante tímida, pero tengo suerte, ya que, aunque me cuesta un poco, me gusta relacionarme y conocer gente nueva.          

En el año 2001, Inma nos invitó a todo el grupo de senderismo, bueno, un grupo que habíamos formado aquí en Valencia entre unos cuanto amigos para “hacer senderos”. Quedamos que iríamos a Vallibona para hacer algún sendero con Miguel y Manolet y al final no llegamos a concretar el día.           Más tarde fuí con Inma a Vallibona y sus tíos Lucía y Agustí me han acogido en su casa como a una sobrina más, y me he sentido tan a gusto como mi propia casa. Y los padres de Elena, Ramoncita y Juan, también han sido muy atentos conmigo, al igual que sus abuelos, Álvaro y Cristobalina que nos prepara esos “cocs” tan ricos, en definitiva, no me ha faltado de nada.          La primera vez que fui a Vallibona, me quede alucinada, me encantó el pueblo y ahora cada vez que voy me gusta más, aunque sea para hacer “Reuniones Eternas” de la comisión de fiestas...  

            En el pueblo hay gente que me dice: “A tu no te conec, tu de qui eres?” y otros, que ya saben que vengo con Inma me dicen: “Tu,  com si fores una més del poble”. Y cuando oigo esto, me siento muy bien y pienso que es el mejor piropo que me han podido decir.  Estar en la comisión me ha ayudado a conocer más Vallibona. He visto muchas fotos antiguas del pueblo y su gente. Y cuando en Valencia voy a casa de los padres de Inma, Concha su madre, me cuenta cosas del “seu poble”, de cuando ella era pequeña, como jugaba con sus hermanos en Vallibona cuando eran niños, y los disgustos que le daban a su Madre, María.

             Por ejemplo, que jugaban a subirse a la parte de atrás de los camiones cuando todavía circulaban lentos por dentro del pueblo y debían soltarse antes de tomaran velocidad, etc ...           Alguna vez he pensado que a lo mejor no tenía que haberme apuntado a “La Comi”, ya que me obliga a ir muy a menudo al pueblo y creo que puedo molestar, pero la tentación es demasiado grande y......... no puedo evitar Volver a Vallibona. 

                                                                                  MªJosé Verdejo Valenzuela.

----------------------

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PARA EL ADECENTAMIENTO DEL INTERIOR DEL SANTUARIO DE SANTO DOMINGO DE GUMÁN EN VALLIBONA 

De todos es sabido que durante muchos años el santuario a nuestro patrón ha sufrido el abandono y el olvido, pero también somos sabedores de que a esa situación se llegó por el despoblamiento de Vallibona y las masías de su término. Primeramente, incluso antes de la construcción de la carretera ya fueron sustraídos los tres lienzos de ábside del templo que representaban a las tres tareas de los dominicos que instituyó el fundador para sus frailes: ORAR, PREDICAR Y BENDECIR. Años más tarde se interrumpieron las Rogativas, aunque con la construcción de la carretera a Rosell se fue recuperando la fiesta de agosto. 

Los sucesivos ayuntamientos en la medida de sus posibilidades, repararon el tejado del templo, el pavimento y algunos derrumbes de las bóvedas de las capillas laterales, pero con el acceso más fácil de los vehículos de motor llegaron los robos de las cerámicas, de las gradas de presbiterio y por último, en 2001 la imagen del titular, Sto. Domingo de Guzmán, obsequio del que fuera maestro de la escuelita rural de aquellos años, que presenció la pérdida de los elementos de culto, y que una vez pasados aquellos tristes acontecimientos quiso reponerlos en parte (año 1940), también regaló la imagen de la Virgen del Pilar, (el era zaragozano) depositándola en el lugar que había ocupado anteriormente un gran lienzo dedicado a la beata Juana de Aza, madre de Sto. Domingo. 

En la fiesta de agosto de 1939, se veneró la única imagen que quedó en Vallibona tras la contienda, de tan solo 15 cm. de altura y del siglo XIX, con tan mala fortuna que pasándosela los vallibonenses de mano en mano para besarla, cayó al suelo y se rompió en cinco trozos, poco después, las entonces niñas Virginia y Adelina Meseguer Vives la recompusieron como pudieron guardándola hasta fechas recientes que la obsequiaron a T. Pitarch Vives, pariente suyo, éste la restauró y colocó en una peana con cristal protector, y que será mostrada el próximo 7 de agosto en el santuario, con lo que regresará al lugar después de 65 años de aquella primera y única estancia. 

Cuando se produjo el robo de la imagen, alguien se preocupó por encontrar otra y así el pasado año un reducido grupo de vallivonenses hicimos posible el traslado a Vallibona de la que con generosidad nos regalaron las Monjas Dominicas de Calatayud, aunque la soledad de aquellos parajes nos producía temor a otro hurto si la depositábamos en el santuario.  

La generosidad de estas religiosas, viéndolas gozar con la donación y al mismo tiempo entristecerse por la despedida de la imagen que durante muchos años habían venerado en su monasterio, junto al cúmulo de sentimientos que vivimos durante aquellas horas las dos comunidades (monjas y vallivonenses), hizo que les prometiéramos que haríamos cuanto estuviese en nuestras manos para adecentar y dignificar el interior del santuario. 

Cuantos tuvimos la suerte de ser portadores de la nueva imagen a Vallibona, hemos estado atentos a encontrar un signo que nos sirviera para completar nuestra promesa a las Madres Dominicas presintiendo que los trabajos de construcción del hotel anexo en lo que fuera hospedería, solucionaba en parte el problema de la soledad, haciéndonos pensar que con ello se inicia una nueva etapa en la permanencia de este santuario, el primero se erigió en el mundo al santo predicador en 1239. 

Nuestra propuesta pasa por adecentar el presbiterio y ábside de forma que iniciaríamos los trabajos con un sencillo retablo en escayola para centrar el entorno de la nueva imagen, (exponemos en este trabajo un boceto para una mejor comprensión) a la vez que ya estamos realizando un gran lienzo representando a la Beata Juana de Aza, para colocarlo en el lugar que ya ocupó durante los siglos XIX y XX. Este lienzo en su ejecución es una donación, de José Prieto, Vallibonenese consorte que ofrece su trabajo para recuperar lo que ya existió. Los materiales de este cuadro como son el lienzo de 2.25 m. X 1.40 m. como las pinturas y el marco son también producto de sendas donaciones anónimas. Todos estos trabajos nos gustaría presentárselos este mismo verano de 2004. 

Para que todo esto sea posible pediremos y pedimos el apoyo económico tanto de particulares como entidades cívicas de Vallibona, como estamentos oficiales, y a cuantos se ilusionen en este proyecto les pedimos se comuniquen con alguno de nosotros (en el reportaje fotográfico nos reconocerán). 

 Pero como la propuesta no acaba aquí sino más bien empieza, solicitamos la generosidad de esos pintores vallibonenses y allegados que ya han expuesto tanto aquí como en otros lugares para que de una manera altruista dejen su arte para la posperidad con otras obras que tenemos en mente y que también esbozamos y presentamos en este proyecto, por supuesto que los materiales los procuraríamos nosotros. 

Si consideramos que las personas pasamos pero nuestras obras quedan podríamos se un referente para las generaciones que nos sucedan en la estima a Valibona. 

A continuación, ofrecemos una biografía abreviada de la Beata Juana de Aza que a partir de ahora veremos en el Altar Mayor del Santuario. 

BETATA JUANA DE AZA, MADRE DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Nace en el castillo de Aza hacia la mitad del siglo XII. Hija de Don Garcés, Rico-Home, Alférez Mayor de Castilla, Ayo y protector, tutor y cuidador del rey de Castilla y de Doña Sancha Pérez. Contrae matrimonio con Félix Núñez de Guzmán, de la casa Lara hacia 1160, del que nacen tres hijos: Antonio, Mañés y Domingo.Vive esta gran dama de forma sencilla y virtuosa en su Villa de Caleruega (actual provincia de Burgos). Solicita para el bien a los demás, se entrega al cuidado de su casa, familia y vasallos, llenando a todos de paz y de alegría. Educada en la fe cristiana va sembrando en el corazón de sus hijos principios profundos de Fe y de Vida cristiana, que lleguen los tres al Sacerdocio y alcancen los tres la santidad.Es generosa con sus vasallos, que más bien dijérase que eran hijos por tantos y tan reiterados detalles de maternal solicitud. Prueba de ello, es el milagro realizado en sus bodegas al faltar vino para obsequiar al marido y a sus invitados, movida por su caridad a acudir a esta necesidad.

Su muerte acaeció hacia el año.1202 y fue enterrada en la Parroquia de San Sebastián de Caleruega. El Papa León XII la declaró Beata el día 1 de octubre de 1821 y aprueba su culto para toda la Iglesia.

Sus restos fueron trasladados permaneciendo mucho tiempo en la Iglesia de Peñafiel, reposando hoy en el Convento de Madres Dominicas de Caleruega. Los Valliboneneses le dedicaron unos años después de su Beatificación, un altar en el Santuario dedicado a su hijo Santo Domingo de Guzmán.

Teòfil Pitarch

--------------

DE PENAROJA A VALLIBONA

El camino sale de Peñarroya de Tastavins por la balsa de Sant Miquel, sube por una empinada ladera hasta el Maset de Borla  – entrada del monte común de Peñarroya : La Viñasa -. Al comienzo de la ladera, que sube al Maset de Borla, a la izquierda del camino está el Conglomerado de las Rocas del Masmut, con una fantástica vista de todas las peñas, al pie del Riu de la Canal. En la parte de abajo de esa ladera, subiendo al Maset de la Borla esta el Mas dels Fangasos. 

El camino sigue por toda la Viñasa , pasando cerca del Maset del Xinero y sigue pasando por la parte de arriba del Mas de Antolino, hermosa masia con un bosquete de enormes y centenarias encimas, a los pies de la Mola del Single de Sant Jaume. El paisaje es maravilloso. El  camino llega al pie de la Mola del Single, y en zigzag, por la misma roca, llega hasta la Mola, donde en su borde, entra en el término de Coratxà, en la provincia de Castellón, el paisaje vuelve a ser impresionante. 

A los pocos metros por camino llano a través de la Mola, se llega a los pies de la Mola de Michavila, una de las molas más altas del territorio. En su mismo vértice esta la entrada de  la cueva subterránea Alvenc de la Puntasa. 

El camino , entre frondoso pinar, empieza a ascender pasando junto al Mas de Pichi, masia habitada años atrás por numerosa familia en un paisaje agreste y  maravilloso. En la parte de abajo del mas de Pichi, junto al barranco de Fichet , rodeado también de un agreste paisaje, se encuentra el mas o el maset del Marrocal, que también esta habitado por una familia. Bordeando la mola de Michavila entra el camino en el monte común de Coratxà, encontràndose la fuente mas pura y cristalina de toda la comarca, la Font del Vasiol. Sigue el camino por el Maset del Serenero, - se llama asi por ser la parte mas alta y fria de la zona-, dejando a la derecha otra cueva subterránea llamada Alvenc del Ase, en la misma Mola Michavila. 

El camino, desde alli discurre todo de bajada hasta el pueblo de Coratxá. Ya en Coratxá, se sale de pueblo por la carretera hasta el Pont de Enquinto, pequeño puente que esta a unos metros de la entrada del pueblo, se cruza y justo en el otro extremo se deja la carretera que sube por el camino que hay a la izquierda pegado a la montaña de El Boveral. El camino sigue barranco arriba, hasta lo más alto, Barranc de les Monxies; en lo más alto hay un pilón de piedra: el Molló de Bell. De allí el camino va en descenso por un monte de dehesas, donde pasta el ganado, hasta encontrar la carretera que va desde el Boixar hasta Castell de Cabres. Alli esta la masia caseta dels Bous; se cruza la carretera y el camino sigue hasta el Mas de Prades, entre vaguadas y montañas, pasando cerca del maset de Cabanil. También se pasa por el Mas del Roch, por el Mas Nou, por el Mas de la Galletera y por el Mas del Grau y de alli se va directo hasta Vallibona, pueblo de els Ports de Morella, entre montañas, pinares y barrancos, con abundantes encinares de donde eran la mayoria de los carboneros que hacian antaño el carbón vegetal. El pueblo esta encajonado en un paisaje agreste y de gran belleza, por alli pasa el rio Servol que baja hasta Vinarós y desemboca en el Mar Mediterráneo. 

Vallibona y Peñarroya son dos pueblos hermanos, cada siete años se celebra un romeria de reencuentro de los dos pueblos. La próxima se celebrará en el año 2005, en la cual se recuperará la entrada en Coratxa, donde comeran todos los romeros y que no pudo hacerse varias veces anteriores por estar todas las casas cerradas, situación que hoy a cambiado afortunadamente existiendo incluso una hospederia. Además la gente del pueblo volverá a estar  en Coratxa para esperar  a los romeros , como se hizo siempre, compartiendo con ellos esa comida. Mientras estuvo el pueblo cerrado se comia en la Font del Vasiol dentro del monte comun de Coratxa llamado ‘La Fredat’.  

Ángeles Roda.

EL VALOR DE LA LEGENDA 

La parábola,  el conte, la llegenda,... Han estat, son i sempre seran, el llenguatge dels savis per a parlar al senzills, el recurs del senzills per a parlar als savis, i per a paralar com a savis. Conta la llegenda que la veritat anava trista per la vida perquè ningú no l’escoltava. Pensava que era degut a que era vella i lletja. La llegenda li digué: “Si no t’escolten posat les joies de la llegensa, com jo, i ja ho veuràs com si t’escoltaran. Els homes, ho aniràs comprenent, no volen vore la veritat nua i crua”. 

“De tot el quie us he contat, el que no és mentida es veritat”. És així com acaben moltes de les nostres llegendes. La llegenda té una part de mentida ingènua, d’aquelles mentides que no fan mal al blat, d’invenció, on fem córrer la imaginació. Les llegendes mai no has estat del tot veitat, però el missatge que volen transmetre, sí que és veritat. Vivim en una societat científica i tecnològica, la societat dels canvis on els invents ja naixen vells. Asquets canvis, que l’home provoca amb la seva intel·ligéncia i la seva activitat creadora, despés de retop, influeixen sobel ell mateix, sobre els seus judicis i desigs col·lectius i la seva manera de pensar i actuar sobre les coses i els homes que ens envolten. Ès per aixó que tenim el perill de valorar sols lo tecnològic, quan totes les coses tenen un doble valor: el material i el simbòlic. 

El símbol va més enllà de la realitat. Els nostres avantpassats van ser molt savis. Van utilitzar el llenguatge de llegenda am el número 7 com a signe de plenitut, per transmetre’ns de pares a fills el perquè de la nostra Rogativa a la Mare de Déu de la Font, de Pena-Roja sí no és història nua i crua, però molt diu Lluis Meseguer: “No hi cap llegenda que no tinga referents històrics reals o viscuts com a reals i influents. Encara que el lloc d’origen no siga el mateix, encara que es conjunten històries diferents, encara que se sumen la realita i la imaginació, sempre hi ha un inici. I el sentit d’aquest inici és el significat compartit, assumit i recreat per cada generació, per cada poble per cada època històrica”.

 El missatge de la nostra Rogativa és molt clar. Agraïment a la Mare de Déu i germanor entre dos pobles. Agraïment i germanor que són uns valors universals que, sens dubte, ens ajudaran a posar el nostre granet d’arena per la construcció d’un món millor on regne la justícia, l’amor i la pau. 

Paco Vives.

------------------------------

LOS   HUEVEROS

            Huevero llamábamos a aquel que se dedicaba a comercializar los huevos, sobre los años 50 cualquier comercio de Vallibona compraba huevos pero solo “els botiguers” como los conocian en el pueblo y que además en las masias los conociamos como hueveros, eran quienes se dedicaban a comercializarlos a gran escala. El huevero, si bien su principal actividad eran los huevos, lo compraba todo: huevos, pollos, conejos, lana,“brescalí”(cera), pieles, etc,.. Su principal actividad radicaba en las masias donde entonces abundaban mucho todos estos productos.

            Cada masia tenia dentro de sus posibilidades entre 20 o 40 gallinas cuyos huevos se guardaban hasta un mes en invierno y unos quince dias en verano dentro de cestos de mimbre en lugar fresco, oscuro y aireado, si antes no pasaba ningún huevero a buscarlos se traian al pueblo para que no se estropearan. Aquellas gallinas no conocian ni el ordenador ni la luz artificial como las de ahora y ellas mismas se regian por la ley natural,iniciaban la puesta en primavera, la cual iba en declive tanto como avanzaba el verano y solian descansar en invierno, hay un refrán que dice (“Enero, ya es huevero”), llegada la primavera muchas de estas gallinas se volvian cluecas y se les ponian huevos a incubar, la cantidad que poco mas o menos se necesitaban para renovar la mitad de las gallinas, la mitad de los pollitos que nacian solian ser hembras, si faltavan no se renovaban tantas, si sobraban se vendian normalmente en el pueblo donde en todas las casas tenian cuatro gallinas y no solian poner “llogues” por falta de espacio, los machos se engordaban , cuando empezaban a cantar ya estaban buenos para vender. También se criaba mucho conejo, estos, por aquel entonces, estaban condenados a acompañar las patatas y el arroz en todas las celebraciones.

            La alimentación consistia en un amasijo de coles, remolacha, cardos y patatas pequeñas ( quien de los que hoy tenemos mas de 50 años no habra comido mas de una y que ricas estaban!), todo esto después de hervido se machacaba bien añadiendole un poco de salvado de trigo, por la tarde un pienso de grano a base de maiz o trigo, las gallinas iban todo el dia sueltas y se ayudaban mucho con todo lo que picaban por el campo. Cuando uno se acercaba a una masia lo primero que encontraba eran gallinas por todos los lados, unas palomas revoloteando por los tejados y uno o dos perros ladrando, avisando de que alguien ajeno se acercaba , si tenemos en cuenta que entre  los alcones y las zorras se comian 4 o 5 gallinas en cada masia y año, nos podemos formar la idea de cuantas seran las fábulas de la zorra y las gallinas que se han escrito en el termino de Vallibona, habia la costumbre de cuando uno mataba una zorra le quitaba la piel y pasaba a enseñarsela a las masias vecinas, estas contribuian con un donativo voluntario a base de huevos, acto el cual se llamaba “captà la rabosa”, todo esto solia terminar con una cena a base de una gran tortilla con toda clase de juergas que nosotros nos podamos imaginar.

            Al conejo se le daba de comer hierba verde en primavera y seca en invierno, con un pienso a base de avena.

            Ahora que ya sabemos como se producia, seguiremos al huevero para ver como  todo esto era canalizado hacia el mercado. Salia de casa con el macho, en “canastos”, estos eran dos grandes cestos de mimbre, uno en cada lado de albrado y sujetados con cuerdas als “carrechados” dentro de los “banastos” metia envueltos en grandes pañuelos unos fardos de sopa y unas cajas en las que llevaba chocolate, agujas, botones , hilos, jabones de tocador y para lavar la ropa. Cuando llegaba a una masia abria todos los fardos y las mujeres escogian todo lo que les hacia falta, luego sacaban los cestos con los huevos y los arreglaba dentro dels “banastos”, metia una capa de paja debajo de los huevos uno al ladao del otro, encima otra capa de paja y asi hasta llenar los “banastos”, lo curioso era la forma que tenian para contarlos, cogian tres en cada mano, si echaban 50 manadas lo reducian a la mitad y les daban 25 docenas, si habia pollos o conejos entre ellos se vendian a peso, la unidad de peso era la ‘libra’ y la ‘onza’ su precisión, la libra eran 12 onzas y unas trees libras equivalian poco mas o menos a 1Kg, estas pesas no guardan ninguna relación con el actual sistema metrico y decimal que hoy conocemos, Alla por los años 55 los hueveros querian comprar a Kgs tal y como se lo pedia el mercado y estos compraban a libras y luego vendian a Kgs. Las pieles si eran de lanar o cabrito y el ‘brescam’ solian cobrarse con dinero (duros), lo cobraban los hombres y se destinaban a otros gastos de la casa, las pieles de conejo eran congeadas por sobres de azfran y asi se valoraban mas. Una vez echas todas estas operaciones contaban y descontaban, abonaban las diferencias o bien lo apuntaban para proximas operaciones, metia bastante paja encima de la ultima tongada de huevos, todos los fardos encima de esta paja, el a caballo en medio de los dos  ‘banastos’ y se iba a otra masia donde repetia la misma operacion, al huevero podia ocurrirle que antes de llegar a la ultima masada que pensaba recorrer llenase los banastos  y tuviese que regresar a casa, que dias antes hubiese pasado otro y encontrase poca cosa o que este fuese delante de él y no encontrase nada y tuviese que volverse a casa. En los banastos le cabian unas 80 o 100 docenas de huevos, si los llenaba metia los fardos de la ropa en medio de los banastos y él iba a pie, pollos y conejos solo cargaba si habia 3 o 4 en casa masia, si habia mas mandaba que se los trageran al pueblo, los que cargaba los ataba a un cordel de las patas y este a la vez lo amarraba a las cuerdas que sujetaban los banastos colgando cabeza abajo, solia echar 10 o 12 a cada lado.

            Ademas de los del pueblo entraban por la parte solana los de Herveset,Castell de Cabres, el Boixar i uno de Bel que casi recorria todo el término, toso estos siempre daban mejores precios que los del pueblo y ocurria, a veces, que se guardaban los huevos frescos cuando pasaba uno de los que pagaban menos para cuando pasase el que pagaba mas. Todo este trabajo y su comercio en las masias era cosa de las mujeres de la casa. Las mujeres del pueblo tambien tenian gallinas y conejos, mas bien para el consumo familiar, estas mujeres trabajaban mucho en la confeccion de labores de ganchillo como ‘tocas’, jerseis, gorros, etc.. y que tambien en esto eran els ‘botiguers’ quienes proporcionaban el hilo y luego retiraban las prendas ya confeccionadas, como estas mujeres compraban cosas en la botiga, esto era como una cuenta corriente en la que al final nunca sobraba nada. Era ensiosa la forma de trabajar de estas mujeres, se levantaban muy temprano y empezaban la tarea al lado del fuego, al mediodia y por no perder tiempo, solian coger un par de huevos y se iban a la tiensa donde tenian abiertas unas latas de unos 5kg de sardinas en escabeche, las canjeaban por 5 o 6 sardinas y junto a unas patatas que cocieron ellas ya tenian la comida hecha, por la tarde la ‘toca’ y a uno de los diferentes corros hasta de noche.

            Toda la ropa de vestir y de abrigo de las gentes que por aquel entonces vivian en Vallibona y su termino eran sufragadas a traves de este mercado del cual el ‘Botiguer’u huevero era el principal baluarte. 

 Por FIDEL GUIMERÀ

----------------

A la fuente de Vallibona 

Fuente de Vallibona

Fuente clara y serena

Con destellos en la aurora

Rodeada de hierbabuena 

Dia tras dia

Su eterno cantar

La fuente vestia

Su monotonia 

La fuente cantaba

Hermosa y sonriente

¡Que bella estaba

nuestra hermosa fuente! 

La fuente preguntaba

¿te acuerdas hermano

los siglos y siglos

que llevo cantando? 

La fuente de piedra

De agua fresca y clara

Que mirando esta al pueblo

Desde su atalaya 

Fuente cantarina

Embelesador paisaje

Brotando de la roca

Y del espeso ramaje 

Fuentecilla queria

De todo vallibonense

Aunque pasen los siglos

‘tu’ estaras ahi enfrente 

Carmen Mestre

 

DITES     VALLIBONENQUES                         per Carmen Mestre

 ·        A on no hi ha sang no hi ha butifarres.

·        No te gitaras sense saber algo nou.

·        A fosques se casen les mosques.

·        En boca tancada no entren mosques.

·        Se doblega com una serp.

·        Esta dur com un bolo.

·        L’ha posat entre la espasa y la pared.

·        Avui s’alçat en el peu dret.

·        Lo que no vullgues pa tu no ho vulgues pa ningú.

·        S’enrolla com una persiana.

·        No cantes que ploura.

·        Va pintada com una mona.

·        A la taula i al llit al primer crit.

·        La sopa bullida allarga la vida.

·        El qui guise dolç guise pa molts

·        El qui guise salat pal gos i pal gat.

·        Es més limpia que una patena

·        El qui té llengua a Roma va

·        Esta flac com unes astenalles

·        Esta sord com una tapia.

·        En la jaqueta al revés fará  ploure

·        Es més risp que una serp

·        Fa menos ruido que una rabosa

·        El temps tot ho cure

·        No hi ha mal que cen anys dure.

 

·        Va desgrenyada com una bruixa.

·        La ceba dematí or, a migdia plata i de nit mata.

·        Estic gelat com un cuc.

·        Al qui li has de donar sopar no li ‘faiges’ el berenar

·        Té una panxa com una trona.

·        S’agarre més pronte a un mentirós que a un coix

·        Faena feta no dona destorb

·        Deu dona fam a qui no te quixals

·        Cridaven com uns descosits

·        Més blanc que la neu

·        Va ple de llanties (taques)

·        Sols minja llepolins

·        SE li ha posat a la testerola ( al cap)

·        No deixaven sosegar a ningú en concert

·        Un chicuelo que semblava una baselluga

·        A mal temps bona cara

·        Entre un tosto el següent

·        Fe com te fam no es pecat

·        Te mes gola que miraments

·        Es mes tort que una corbella

·        La gent s’ha rebordonit

·        Es més dolç que la mel

·        Estan mes picats que reixes

·        Tenen set vides com els gats

·        S’enpina com un cabrit. 

·        Te mes fusta en eixe cap..

·        Esta mes sort que un totxo/tarrós

·        Van davant del vent

·        Lo coneixien hasta les rates de misa

·        Xarra pels colzes

·        Té una boqueta com un pinyonet

·        Es una escopinyada de sa mare

·        Esta mes content que un gat en dos rates

·        Si se’n va bon vent que li pegue

·        Li cau la baba de vore als seus netets

·        Fa una cara com si li deguesen i no li paguesen

·        No plou mai a gust de tots

·        A mar revolta ganància de pescateres

·        Estic suat com un toll

·        Parla mes que una cotorra

·        Se semblaven com dos gotes d’aigua

·        Rabia de molts el llop se demposte

·        No en vec tres dalt d’un burro

·        Es mes alt que un gegant

·        Te l’anima mes negra que un teí

·        Esta mes borratxo que un sep

·        Anem al gra

·        Han tirat la casa per la finestra

·        Val mes arribar a temps que esta acovidat

·        Lo mort li diu al degollat

·        Deu tanca una porta i obri una finestra 

·        Dit i fet

·        Deu apreta pero no ofega

·        Esta feta un mussol

·        Pareix una mula guita

·        Es mes vell que matusalen

·        Fa un fred que pela

·        Es mes fort que una roca

·        Corre com una llebra

·        S’abriga com una serp

·        Fa una calor que mate

·        Mes lladre que soneja

·        Esta gord com un sapo

·        Esta prim com un palo

·        Dorm com un liron

·        Esta pobre agallinat

·        Es pelut com un oso

·        Te una fam com un lladre

·        Pareix una lloca toba

·        Es gite com les gallines

·        Corre com una galgo

·        Es mes viu que la fam

·        Tan va el cante a la font que al final es trenque

·        Cada ovella al seu corral

·        El qui no plora no mama

-------------------

Vallibona recupera las damas con  gente "menos joven"

EMILI FONOLLOSA

Vallibona volverá a tener este año corte de reina y damas mayores gracias a que cuatro de las integrantes de la Comisión de Fiestas 2001, que ya pasaron la mayoría de edad hace un buen tiempo, no han tenido reparos a ofrecerse a última hora, en vistas que ninguna jovencita se lanzaba.

 

No tiene porqué ser condición indispensable tener una edad relativamente corta para ser dama de fiestas, así lo han entendido estas cuatro "no tan jóvenes" que se han prestado a suplir la falta de adolescentes. Para ellas no será problema dejar sus ocupaciones laborales y familiares para atender sus "obligaciones" como reina y damas, dado que durante las fiestas acostumbran a tener vacaciones, aunque no siempre y para cuidar a sus hijos porque las hay que ya tiene incluso alguno algo crecidito  y siempre está la opción de los abuelos. Además, no es que vaya a suponer una gran "carga" el tener esa "responsabilidad" durante las fiestas, eso sí, en estas pascuas, una vez confirmadas sus "candidaturas", presentadas a última hora y su elección, inmediatamente han tenido que comenzar a hacer cábalas de cómo vestirán y de dónde y cómo conseguir el atuendo propio para la "gala" de proclamación.

 Lolín Beltrán Fonollosa será la reina mayor de fiestas, "toda mi vida había tenido esta ilusión y ahora, por fin, la puedo cumplir" dijo poco después de sacar el papelito que la convertía en reina por un año. Ella ya tenía ganas de ser reina, pero la Comissió de Festes 2.004 quiso respetar el sistema de elección, por sorteo, que se hace siempre y se hizo para las damas infantiles y festeros. Decía Lolín, que reside en Vinaròs, que por Vallibona, ella lo daría todo y será un gran orgullo ser reina de fiestas. Sílvia Meguer Beltrán, Merxe Pla Miró y Mari Carmen Caldés Rodríguez acompañarán a la flamante reina en su corte, que aún pudo ser más amplia ya que a otras integrantes de la Comissió 2.001 les entraron ganas.

Las cuatro son de espíritu muy joven, conservan la belleza de cualquier jovencita de 18 años, no faltan nunca a las fiestas y se sienten vallibonenses por los cuatro costados (aunque cada una reside en una población distinta, Olérdola, Barcelona, Vinaròs y Benicarló).  

La corte infantil tendrá como reina  a Marta Margalef Gisbert y damitas, Claudia Ulldemolins Fibla, Carla Mestre Martorell, Judith Cid Jiménez y Sonia Lorente Santapau. También hay festeros infantiles, el festero "mayor" será Gerard Martí Segura y sus compañeros Iván Llavaneras Miró, Juanjo Vegué Guimerá y Joan Fonollosa Luciano.

En estas pascuas, además de la proclamación de reinas y damas, la Comissió de Fiestas 2004 celebró baile popular, juegos, sorteos y chocolatada. Mientras, el Col.lectiu Ainvisilona ofreció una exposición conjunta de pintura y cerámica a cargo de Jesús Rubio, Angeles Fernández y Joan Callergues. El propio Rubio también hizo un taller de cerámica para los niños y niñas. Asimismo, la asociación cultural Amics de Vallibona preparó  actividades que se incluirán en las fiestas de agosto, que se celebrarán de 6 al 15.

LES ACTIVITATS CELEBRADES DURANT LA PASQUA LES PODEU VEURE EN IMATGES A LA SECCIÓ PASQUA 2.004

------------

  Festes 2004. Sant Antoni.-El 16.01.03 S’ anirà a buscar la rama i la cita és al Ball més amunt a les 8h del mati. Allà us rebrem amb una copeta d’ aiguardent i coquetes. Un cop calentets pujarem a fer rama i després la comissió 2004 convidarà a esmorzar. El 24.01.03 Es montarà la foguera davant dels paelleros a les 10h i després també esmorzarem tots plegats. A la tarda del mateix dia es farà la missa, processó amb els diables i la cremà de la barraca. Aquesta cremà serà patrocinada amb aiguardent i coquetes per l’ Ajuntament de Vallibona. A la nit hi haurà sopar (facilitat per la comissió) sota preu de 6€ i qui sopi tindrà el sopar amenitzat amb un duet. Hi haurà una gran verbena!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! També s’hi podrà accedir al ball sense sopar, es clar.

anteriors informacions:

La Comissió de Festes 2004 informa que:

- Hi haurà revetlla verbena per a la Immaculada i també per a Sant Antoni i Pasqua.

-La loteria de Nadal ja està feta. La trobaran als establiments de Vallibona i si volen poden contactar amb Sònia Pitarch 647410032-938174514 o bé soniapiti@hotmail.com


Part de la Comissió, durant la revetlla del Pilar


Festa infantil, en el pont del Pilar


La Comissió també serví xocolata per a tothom


Els de la Comissió 2004 son més llèpols!!!!Preparant l'escenari del ball del 9 d'octubre


Cavil.lant coses per al pròxim estiu


El carrer Pla, feia goig en el pont del Pilar, tot net de cotxes

UNES BONES SUGGERÈNCIES

A modo de presentación , sóc Xavier de Valencia y formo parte de la Comisión de Fiestas del año 1999. Como participante de la misma , y asiduo visitante de Vallibona en los últimos años , participé en la reunión mantenida en los locales del Ayuntamiento el pasado mes de agosto. En esa reunión , avance , principio y comienzo de una discusión sobre las fiestas mayores del pueblo , se tomaron algunas decisiones que creo de interés para todos. En concreto me refiero al listado del Collas del pueblo que se entregaron al padre Paco. Pienso , que en aras de una transparencia en todo este proceso , iniciado el pasado mes de agosto y auspiciado por "Amics de Vallibona" de la cual soy socio, y por supuesto inconcluso , deberíamos hacer lo siguiente: 1.- ABRIR , DENTRO DE ESTA WEB , UN APARTADO DE PARTICIPACION GENERAL PARA TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN PARTICIPAR EN EL DEBATE INICIADO. 2.- ELABORAR UN LISTADO , TANTO POR COLLAS COMO POR ASOCIACIONES Y DE PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO 3.- MANDAR A CADA COLLA EL LISTADO DE LAS MISMAS PARA QUE SE PUEDA REALIZAR UNA COMUNICACIÓN MAS RICA ENTRE ELLAS. Creo que hay mucha gente preocupada por lo que sucede en Vallibona , y que por una cosa u otra no participa . HAGAMOLO FACIL PARA TODOS. Atentamente Xavier xmarch@ono.com

Vallibona garantiza las fiestas para sus próximos ocho años

EMILI FONOLLOSA

La pequeña población de Vallibona en la comarca de Els Ports, que no llega a medio centenar de habituales residentes, tiene sus fiestas garantizadas durante los próximos ocho años, después que este verano han estado a punto de desaparecer.El llamamiento realizado a los grupos de personas que veranean habitualmente, ha hecho rápidos efectos y después de una reunión convocada por el sacerdote Paco Vives, a quien se debe principalmente que este año no se hayan perdido las fiestas,  ha permitido que ya estén aseguradas las fiestas 2004 y las de siete años siguientes. Hasta ocho grupos o “collas” de amigos se han ofrecido para seguir organizando las fiestas, de manera que todos los agostos haya variedad de actos en esta población que cada vez tiene más turistas. Algunas de estas “collas” tiene ya experiencia en organizar las fiestas en años anteriores, pero están dispuestas a repetir mientras otras son de “nueva constitución”, como la del próximo año, que supera ya las dos decenas de personas, jóvenes en su práctica totalidad.Este verano, gracias al referido Vives, el alcalde Wenceslao Fonollosa y varias personas más, algunas integrantes de la directiva de la Asociación “Amics de Vallibona”, se han podido salvar las fiestas, aunque organizándolas “in extremis”. La comisión 2004 ha comenzado ya a trabajar, por lo que se confía que las fiestas vuelvan a tener la completa programación habitual, aunque todos coinciden en señalar que habrá que ajustar presupuestos y prescindir de la contratación de “grandes orquestas”, dado su elevado “caché”.

back1_b.gif (9867 bytes)

1mailc.gif (2663 bytes)